Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Beleid 2018-07-05T09:37:02+00:00
stichting krummel huizen

Afmelden

Wilt u uw kind een dag afmelden of ziekmelden voor de tussenschoolse opvang, dan kan dit via het Ouderportaal.

Dr. Maria Montessorischool

Met de directie van de Dr. Maria Montessorischool is afgesproken dat ouders van bovenbouw kinderen voor een schooljaar toestemming kunnen geven dat hun kind(eren) zelfstandig mogen beslissen of zij wel of niet gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Hiervoor moet een verklaring getekend en ingeleverd worden bij de coördinator van school. Kinderen dienen zich wel te allen tijde af te melden bij de tso medewerker als zij geen gebruik maken van de tso.

Eten en drinken

Wij vinden het prettig als kinderen een gezonde lunch meekrijgen, zonder koek en snoep. Fruit dat meegegeven wordt, moet al geschild zijn.
De kinderen krijgen voldoende tijd om te eten. Wij zien erop toe dat er gegeten wordt, echter we verplichten de kinderen niet om hun lunch helemaal op te eten.

Als u vragen hierover heeft, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van school.

Buiten spelen

Zolang het weer het toelaat, wordt er zoveel mogelijk buiten gespeeld ná de lunch. Bij zeer slecht weer blijven de kinderen binnen en worden er bijvoorbeeld spelletjes gespeeld.

Waarschuwingsformulier

Om de opvang voor alle kinderen prettig te laten verlopen zijn er regels nodig. Wanneer kinderen zich niet aan de regels houden, hanteert de tso het volgende beleid:

  • Eerst spreekt de tso medewerker het betreffende kind aan op het gedrag
  • Na twee keer waarschuwen, dient het kind, met hulp van de coördinator, een waarschuwings-formulier in te vullen. Op dit formulier beschrijft het kind wat er gebeurd is en hoe dit voorkomen kan worden
  • Het waarschuwingsformulier wordt meegegeven naar huis en u zult hiervan telefonisch op de hoogte gebracht worden door de coördinator
  • Nadat er drie maal een waarschuwingsformulier is meegegeven, worden u en uw kind door de coördinator uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek
  • Na de zomervakantie en na de kerstvakantie vervallen alle reeds meegegeven waarschuwingsformulieren en beginnen alle kinderen weer met een schone lei

De kinderen zijn door de tso medewerkers van dit beleid op de hoogte gesteld.

Lunchen bij een ander

Kinderen die gebruik maken van tussenschoolse opvang mogen lunchen bij anderen als dit via het Ouderportaal van Krummel is doorgegeven of indien de tso medewerkers hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld door de ouders. Het kind moet zich te allen tijde afmelden bij één van de tso-medewerkers.

Inschrijven

Alle kinderen van de Flevoschool en Dr. Maria Montessorischool zijn welkom. Er is geen wachtlijst. Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier.

>> Inschrijven