Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Privacyverklaring 2018-07-03T05:23:49+00:00

Privacyverklaring volgens de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens

Krummel Huizen registreert en verwerkt persoongegevens ten behoeve van de dienstverlening van tussenschoolse opvang. Zij gaat hierbij zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van haar (potentiele) klanten (ouders en kinderen). Waarbij gegevens van kinderen alleen worden verwerkt met toestemming van de ouder/verzorger. Hierbij voldoen wij aan de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met alle persoonsgegevens omgaan.

Waarom worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Krummel Huizen registreert en verwerkt persoongegevens ten behoeve van de dienstverlening van tussenschoolse opvang, zoals:

 • verwerken inschrijvingen
 • opmaak contracten
 • aanwezigheidsregistratie
 • financiele administratie
 • gebruik ouderportaal

Wij verwerken gegevens van u of uw kind voor het uitvoeren van de opvangovereenkomst en/of voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw explicite toestemming verwerken. Wanneer u toestemming heeft verleend, dan kan deze toestemming op elk moment ingetrokken of gewijzigd worden (intrekken of wijziging van toestemming op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal ná toestemming, is niet van toepassing).

Welke persoongegevens worden er verzameld?

Wij verwerken de volgende gegevens van onze klanten (ouders en kinderen) in het kader van onze dienstverlening:

 • Contact- en identificatiegevens, zoals: naam, adres, woonplaats, telefoonummer(s), emailadressen, geboortedatum en geslacht
 • Rekeningnummers/financiele gegevens
 • Gezondheidsgegevens kind
 • Opvangdagen kind
 • Opvanglocatie(s) kind
 • Medicijnverklaring kind
 • Zelfstandigheidsverklaring kind
 • Verslaglegging meldcode

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Alleen diegene die, voor zover dat met oog op de uitoefening van de functie, noodzakelijk is.

Derde partijen

In bepaalde gevallen ontvangen wij of delen wij gegevens van en met derde partijen. Wanneer wij gegevens doorgeven, zijn dit alleen gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht/overeenkomst of haar taken. Wij zien er op toe dat derden op juiste wijze omgaan met uw gegevens. De partijen waarmee wij werken kunnen wijzigingen, maar zijn met name:

 • GGD, Gemeente
 • Bureau Jeugdzorg; in het kader van hun controlerende taak
 • Scholen waarmee wij samenwerken voor de tussenschoolse opvang
 • Externe beheerder van onze klantgegevensadministratie
 • Incassobureau bij het uitblijven van betalingen

Persoonsgegevens kunnen zonder toestemming worden verstrekt aan derden voor zover hiervoor:

 • een wettelijke grondslag aanwezig is)
 • indien dat gelet op het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld is toegestaan en de betrokkene redelijkerwijs kan weten dat verstrekking plaats kan vinden
 • op grond van een dringende en gewichtige reden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde(n) daardoor niet onevenredig geschaad wordt.

In andere gevallen worden gegevens alleen verstrekt aan derden indien daarvoor toestemming is gegeven.

Beveiliging

Krummel Huizen neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat de persoongegevens worden beschadigd, verloren gaan of onrechtmatig verwerkt worden. Daarbij is rekening gehouden met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging zodat we een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich mee brengen.

Voor alle medewerkers van Krummel Huizen geldt dat zij zorgvuldig omgaan en een geheimhoudingsplicht hebben ten behoeve van (privacygevoelige) gegevens van klanten. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstverlening c.q. arbeidscontract.

Verder gelden onder andere de volgende interne maatregelen:

 • Beveiliging van onze website en intranet
 • Beveiliging van onze computers en tablets door middel van een wachtwoord
 • Verwerkersovereenkomsten met onze leveranciers/beheerders waarin de regels omtrent het beheren/verwerken van de persoonsgegevens vastgelegd zijn
 • Gegevens op papier worden afgesloten opgeborgen;

Bewaartermijn gegevens

Krummel Huizen bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze worden verwerkt, tenzij het langer bewaren van de gegevens op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk is. Wanneer gegevens langer worden bewaard, worden zij geanonimiseerd.

Meldplicht datalekken

Mocht het onverhoopt gebeuren dat er een datalek is ontstaan, dan hanteert Krummel Huizen haar procedure melding datalekken.

Inzage, controle en wijziging van gegevens

Ouders hebben te allen tijde recht op inzage in de eigen persoonsgegevens of die van het kind. De gegevens kunnen ook op initiatief van de ouders gewijzigd of verwijderd worden. Ouders hebben tevens het recht om persoonsgegevens over te dragen.

Vragen en klachten

Indien u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u dit laten weten door ons een e-mailbericht (klantcontact@krummelhuizen.nl) te sturen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.