Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com
Werkwijze 2022-07-05T09:39:42+00:00
werkwijze krummel huizen

Overblijven bij Krummel

Stichting Krummel Huizen organiseert de tussenschoolse opvang (het overblijven) voor de Flevoschool (groep 1 t/m 4) en de dr. Maria Montessorischool in Huizen. Tussenschoolse opvang is de periode tussen de middag op maandag, dinsdag, donderdag en op de dr. Maria Montessorischool ook op de vrijdag. Door ondertekening van het contract verklaren ouders zich akkoord met deze werkwijze.

Contract

Na ontvangst van de inschrijving mailen wij een contract. De looptijd van het contract is in principe tot de 13de verjaardag van het kind. Ook een contract voor een afgeronde periode (bijvoorbeeld vier maanden) is mogelijk, de gewenste periode moet dan wel uitdrukkelijk zijn aangeven bij de inschrijving.

Wijzigingen kunnen worden doorgegeven per mail klantcontact@krummelhuizen.nl.
Opzeggen kan door het sturen van een mail naar: klantcontact@krummelhuizen.nl

Opzeggen van de tussenschoolse opvang van Krummel kan per iedere dag van de maand, er geldt verder geen opzegtermijn.

Kosten, facturen en automatische incasso

Facturatie en betaling
De betaling geschiedt achteraf via automatische incasso. Krummel factureert per maand en u ontvangt twee weken van tevoren per e-mail een factuur. Op het contract staan de kosten per maand. Officiële feestdagen en vakantieweken worden per kalendermaand gecrediteerd. Andere sluitingsdagen worden niet gecrediteerd. Extra of incidentele afname van opvang zal per maand achteraf worden geïncasseerd.

Bij afwezigheid van het kind blijven de kosten van opvang onverkort verschuldigd. In geval van langdurige ziekte (langer dan 3 weken) kan de overeenkomst eventueel worden opgeschort. De ouder dient dit per mail aan te vragen bij Klantcontact klantcontact@krummelhuizen.nl.

Niet tijdige betaling
Indien een termijn niet tijdig is voldaan, zendt Krummel een betalingsherinnering en geeft de gelegenheid alsnog te betalen. Krummel waarschuwt daarbij dat wanneer er nog geen betaling plaatsvindt, de overeenkomst onmiddellijk kan worden opgeschort. Krummel is formeel gerechtigd de tarieven aan te passen om onverwachte extra kosten door te berekenen.

Tariefswijzigingen
Tariefswijzigingen kunnen plaatsvinden per 1 januari of per nieuw schooljaar. Tussenschoolse opvang is (nog) niet opgenomen in de Wet Kinderopvang, de toeslag kinderopvang geldt dus niet voor deze vorm van opvang. Mocht deze opvang alsnog worden opgenomen in de wet dan wordt u daarover geïnformeerd.

Wijzigingen en extra opvang

Wijziging, inkrimping of uitbreiding van het contract kunt u aanvragen per e-mail via klantcontact@krummelhuizen.nl. Verzoeken tot een incidentele wijziging, ruilen, kunt u doen via het ouderportaal. Aanmelden of afmelden voor een extra keer gebeurt tevens via het ouderportaal. Deze opvang wordt extra aan u gefactureerd.

Begeleiding, afstemming en beleid

De tussenschoolse opvang wordt begeleid door vrijwilligers, coördinatoren en tso medewerkers van Krummel. Samen zorgen zij voor een ontspannen, veilige en gezellige periode in de middagpauze, waarin er behalve voor het samen eten, ook aandacht is voor activiteiten. Regelmatig hebben zij overleg over afstemming en invulling. Ook is er overleg tussen de teammanager en de directie van de basisscholen teneinde de tussenschoolse opvang verder te ontwikkelen.

Krummel is gerechtigd de plaats onmiddellijk te beëindigen of op te schorten indien er naar haar oordeel sprake is van een situatie waarbij goede opvang niet (of niet meer) te realiseren is.

Aansprakelijkheid

De school is verantwoordelijk, de kinderen zijn tussen de middag verzekerd door de verzekering van de school (aansprakelijkheid en ongevallen).

Privacyverklaring

Krummel houdt zich aan de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Onze privacyverklaring geeft inzicht in hoe wij hiermee omgaan.

Slotbepaling

In alle gevallen, waarin deze werkwijze niet voorziet, rust de beslissing uitsluitend bij het bestuur van Krummel.

Contactgegevens Krummel

Voor verdere informatie of vragen: klantcontact@krummelhuizen.nl
Telefoonnummer: 035-7200301
Correspondentieadres:
Postbus 3060
1270 EB HUIZEN

Sollicitatie tso medewerker: info@krummelhuizen.nl

Scholen waarvoor Krummel tso verzorgt

De Flevoschool (groep 1 t/m 4) en

dr. Maria Montessorischool

Inschrijven

Alle kinderen van de Flevoschool en Dr. Maria Montessorischool zijn welkom. Er is geen wachtlijst. Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier.

>> Inschrijven